Kontakt

Hvor henvender man sig.

Fødsel og fælles forældremyndighed.
Føder du dit barn på sygehuset, bliver barnets fødsel automatisk anmeldt af jordemoderen til kirkekontoret/præsten. Men ved en hjemmefødsel skal du selv anmelde barnet til kirkekontoret gennem borger.dk.
Er I gift får begge forældre automatisk forældremyndigheden.
Som ugifte skal man udfylde blanketten ”Omsorgs- og ansvarserklæring” indenfor 14 dage efter barnets fødsel, hvis I ønsker fælles forældremyndighed. Dette gøres elektronisk på Borger.dk.

Dåb eller navngivning.
Som forældre skal I sørge for at jeres barn får et navn, inden det fylder 6 måneder.
Navngivning kan ske ved dåb i Folkekirken eller ved digital anmeldelse på Borger.dk.
Se evt. liste over godkendte fornavne og læs mere om reglerne for navngivning på ankestyrelsen.dk under Børn og familie.
Ønskes der dåb, aftales det i god tid med præsten, og navnet på barnet samt navne og adresser på mindst 2 og højest 5 faddere oplyses.
Inden dåben vil der være en dåbssamtale, hvor både den praktiske og teologiske side af dåben vil blive gennemgået.

Navneændring.
Ønsker du at ændre dit eller dit barns navn, skal du gøre det på Borger.dk.
Der er et gebyr på 510,- kr. på navneændring, som skal betales sammen med ansøgningen på Borger.dk

Vielse og velsignelse.
Ved bryllup eller kirkelig velsignelse kontaktes præsten for at aftale en dato.
Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til præsten. I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på Borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.
I god tid før vielsen eller den kirkelige velsignelse vil der være en samtale med præsten, hvor man gennemgår vielsesriualet og vælger salmer.
Brudeparret/familien kontakter selv graveren for at aftale pyntning. Tlf. 62632922.
Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på Borger.dk. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne.
Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring, hvis der er tale om et navnefællesskab. Et navnefællesskab betyder, at I vælger at få hinandens mellem- og/eller efternavne.

Begravelse og bisættelse.
Ved dødsfald tilser en læge den døde og skriver en dødsattest. Lægen indberetter dødsfaldet til CPR.
De pårørende skal efter dødsfaldet anmode om begravelse eller bisættelse hos begravelsesmyndigheden, dvs. præsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Det foretages på Borger.dk. Denne anmodning kan de pårørende give en bedemand fuldmagt til at foretage.
I anmodningen skal man som anmelder tage stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes, i hvilken kirken eller kapel det skal foregå, og om der skal medvirke en præst.
Oplysningerne skal stemme overens med afdødes (kendte) ønsker. Var afdøde medlem af Folkekirken, medvirker der normalt en præst ved begravelsen.
De efterladte kan henvende sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.
Ønskes en kirkelig begravelse, tages der kontakt til præsten for at aftale tidspunktet for begravelsen/bisættelsen. Før begravelsen taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen, og man fortæller præsten om den døde og vælger salmer.

Medlemskab af Folkekirken.
Ønsker du at blive medlem af Folkekirken?
Du kan være medlem af Folkekirken, hvis du er døbt. En person, der bliver døbt i Folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen.
Udmeldelse af Folkekirken.
Når du er udmeldt af Folkekirken, har du ikke samme ret til kirkelig betjening som Folkekirkens medlemmer. For at blive viet i Folkekirken, skal mindst den ene være medlem af denne. Ligeledes kan du normalt kun blive begravet med bistand af en præst i Folkekirken, hvis du er medlem af den, når du dør.
Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder m.v. højere for personer, der ikke var medlemmer af Folkekirken, end de er for medlemmer.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kirkekontoret, eller ved personligt at møde op hos præsten.
Når du meddeler, at du vil træde ud af Folkekirken, skal du oplyse navn, CPR-nr. og hvor og hvornår du er døbt. (vedlæg evt. en kopi af din fødsels- og dåbsattest).

 

Samtale med præst.
I forbindelse med kirkelige handlinger som dåb, vielse og begravelse/bisættelse er der stort set altid en samtale med præsten. Samtalen foregår i kirken, hos præsten eller præsten kan komme på besøg. I samtalen forklarer præsten bl.a., hvad der sker i kirken, og man aftaler, hvilke salmer, der skal synges.
Der behøver ikke være en ydre anledning, for at man kan bestille en samtale med en præst. Præsten er ”sjælesørger”, hvilket betyder, at man kan tale med en præst om alt det, som på en eller anden måde nager og tynger.
Hos præsten kan man også bede om en ”skriftemålssamtale”, som munder ud i tilsigelsen af syndernes forladelse, evt. med nadver og evt. i kirken.
Præsten har tavshedspligt, så man behøver ikke frygte, at man kommer til at ”tale over sig” til en præst.

 

Kirkernes graver

Graver Ole Andersen, Graverkontor i V.Hæsinge. Birkevej 21, 5672 Broby tlf: 62632922, mail:   v.haesingekirke@post.opasia.dk

 

Gravermedhjælper, Hanne Thrier, Hesselhøjvej 26, 5672 Broby tlf: 20518751, mail:  hannethrier@hotmail.com

Bygnings sagkyndig

Bygnings sagkyndig: Asger Pilegaard, Nørregade 5, Sh. Lyndelse, tlf: 62641672, mail:  asgeroil@mail.tele.dk

Kirkegårdsudvalg

Birger Bitsch, Birgitte Gothen og Ellen Pedersen.

Kirkesanger

Kirkesanger i V. Hæsinge Kirke: Eva Lilleøre,

Kirkesanger i Sh. Lyndelse Kirke: Hanne S. Rasmussen,

Sandholts Lyndelse Kirke

Her finder du Sanholts Lyndelse Kirke

http://map.krak.dk/m/pbAsM

Vester Hæsinge Kirke

Her finder du Vester Hæsinge Kirke

http://map.krak.dk/m/pbAa9

Vester Hæsinge Præstegård

Her finder du Vester Hæsinge Præstegård

Vester Hæsinge Præstegård

Organist

Organist: Anette Haar Jørgensen, tlf: 21122652 mail: organisthaahr@gmail.com

Præstegårdsudvalg

Præstegårdsudvalg: Ester Jacobsen og Ellen Pedersen.

Provsten

Provst: Lars Ole Jonssen, Faaborg Provsti, Kanalvej 8 A, 5600 Faaborg Tlf. 62177302 mail ljo@km.dk

Regnskab

Regnskab: Lina McQuillan, Rishøjvej 2, Sh. Lyndelse, 5672 Broby, tlf: 40232275/62632266 mail: lina@mcquillan.dk

 

Ekstern: Regnskabskontoret Ole Sloth Nielsen, Gelsted.

Sognepræst

Sognepræst Eva Ladefoged

 

Præstegården, Birkevej 16, Vester Hæsinge, 5672 Broby

Tlf. 62 63 10 09 Mail  Evl@km.dk

Mandag er fridag.

Valgbestyrelse

Valgbestyrelse: Formand: Ellen Pedersen, Bettina Kallehauge og Marie Kallehauge, suppleant: Marijanne Hansen.

Nyt fra Menighedsrådet

Præste-situationen
Siden jeg for fire år siden blev
ansat som sognepræst
i Vester Hæsinge og
Sandholts Lyndelse
Pastorat, har jeg været tilknyttet
Skoletjenesten på Syd og Midtfyn
(SYMF). Den opgave har jeg ikke længere, i stedet har jeg,
siden 1. marts, været tilknyttet Lyø Sogn. Her
skal jeg fremover have 13 ud af 24 gudstjenester
på øen om året samt de kirkelige handlinger, der
vil komme.
Sognepræst Anette Agersnap fra Sdr. Broby har,
siden min ansættelse, bistået V. Hæsinge og Sh.
Lyndelse Pastorat med en uge om måneden. Denne
bistand ophører, og i stedet varetager jeg nu
hele embedet.
Jeg glæder mig til at være mere i sognene og ser
frem til også at skulle være ø-præst.

Yderligere fortsætter samarbejdet ved ferie og sygdom med præsterne i Sdr. Broby, Nr. Broby, Jordløse-Håstrup og Allested- Vejle.

Kommende menighedsrådsmøder

Vester Hæsinge Præstegård kl. 19.00
den 29. maj, den 14. juni og den 14. august.

Sanholts Lyndelse sogn

Kasserer og underskrift berettiget:Lina McQuillan, Rishøjvej 2, Sh. Lyndelse, 5672 Broby, tlf: 40232275/62632266, mail: lina@mcquillan.dk

Kirkeværge:Birgitte Gothen, Sandholtsvej 26, Sh. Lyndelse, 5672 Broby, tlf: 30208628/54453838, mail: mail@ursulanewfs.dk

Sekretær:Marijanne N. Hansen, Sinaivej 10, Sh. Lyndelse, 5672 Broby, tlf: 62641983, mail: marijanne.hansen@skolekom.dk

Vester Hæsinge sogn

Formand og underskrifts berettiget: Ellen Pedersen, Lindevej 18, V.Hæsinge, 5672 Broby, tlf: 25141193/62631706, mail: emp@dlgpost.dk

Næstformand: Gitte Klein Klavsen,  Birkevej 24, Vester Hæsinge, 5672 Broby, 28142485, mail: g.klein@live.dk

Kirkeværge: Birger Bitsch, Horseballevej 6,Ny Stenderup, 5672 Broby, tlf: 30318731, mail: bbitsch@hotmail.com

Kontaktperson: Bettina Kallehauge, Gl. Stenderupvej 10, Gl. Stenderup, 5672 Broby, tlf. 29244064, mail: bettina@graphic-solutions.dk

Ester Jacobsen, Horseballevej 30, Ny Stenderup, 5672 Broby, tlf: 62681084, mail: albrechtslund30@gmail.com

Eksterne medarbejdere

Hjemmesiden: Bent Hansen Palleshave 12, V. Hæsinge, 5672 Broby, tlf: 24414580/62631454, mail:  dbm@hansen.mail.dk

 

Aktivitetsudvalg: Anne Marie Schulz, Sinaivej 9, Sh. Lyndelse, 5672 Broby, tlf: 22724446/62641938, mail: schulz38@gmail.com

Sognepræsten

Sognepræst Eva Ladefoged
Præstegården, Birkevej 16, Vester Hæsinge, 5672 Broby
Tlf. 62 63 10 09
Mail 
Evl@km.dk 

Mandag er fridag.